Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ώστε ως εξειδικευμένοι επιστήμονες να μπορούν να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας, κοινότητα, μονάδες υγείας, ΚΑΠΗ, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς, Οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς, οργανώσεις και δομές αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο επίπεδο της ΠΦΥ και του εξω-νοσοκομειακού περιβάλλοντος, με στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα.