Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της προηγμένης Kοινοτικής Nοσηλευτικής και της Nοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία, στην έρευνα, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας για τη διατήρηση, προστασία και προαγωγή της υγείας ατόμου/ομάδας/πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, στο εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον της κοινότητας, στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.