Ανακοίνωση για τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Ανακοίνωση για τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αναφέρονται αναλυτικά στον αναθεωρημένο Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β΄4906/2-11-2018), Απόφαση με Αριθμ. 10354, Άρθρο 4, που βρίσκεται αναρτημένος και διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, από τον φάκελο υποψηφιότητας λαμβάνεται το 60% της συνολικής βαθμολογίας και από τη συνέντευξη το 40%.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, έχουν εξειδικευτεί τα ποσοστά που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από τον φάκελο της υποψηφιότητας τους ως εξής:

 

· Βαθμός Πτυχίου 10%

· Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις ανακοινώσεις) 10%

· Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος 10%

· Επαγγελματική εμπειρία στην κοινότητα ως νοσηλευτής/νοσηλεύτρια ΠΕ/ΤΕ (2% για κάθε χρόνο μέχρι τα δέκα πέντε χρόνια) 30%

· Στη συνέντευξη προσέρχονται οι 30 πρώτοι στην αξιολογική σειρά.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ποσοστώσεις ίσχυσαν σε όλους τους κύκλους του ΠΜΣ που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ